dnes je: Sobota 19.01. 2019 právě se nacházíte v sekci zaměření
Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Absolona sídlí v Praze a poskytuje služby jak fyzickým tak právnickým osobám od roku 1990 podle potřeb klienta kdekoliv na území ČR.
 
o nás     poskytujeme     zaměření     dotazy online     reference      kontakt   

Obchodní právo:

 • zakládání, rušení, likvidace obchodních společností a družstev
 • příprava a realizace změn obchodních společností a družstev
 • převody obchodních podílů nebo akcií
 • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem
 • příprava a organizace valných hromad obchodních společností
 • pomoc při uzavírání a sepisování obchodněprávních smluv
 • vymáhání pohledávek, exekuce
 • zajišťování pohledávek a závazků, sepisování zástavních smluv, záručních prohlášení, dohod o přistoupení k závazku apod.
 • směnečné a šekové právo, vymáhání směnečných pohledávek
 • smlouvy o postoupení pohledávek
 • ochrana před nekalou soutěží
 • sepisování žalob nebo návrhů na vydání rozhodčího nálezu a zastupování v řízení před soudy a v rozhodčím řízení
 • právní porady a konzultace ve výše zmíněných oblastech
 • pomoc při řešení konkrétních právních otázek při získání a obnově certifikátu ISO

Konkursní právo:

 • zpracování návrhu věřitele na prohlášení konkursu na majetek dlužníka
 • zpracování přihlášky konkursního věřitele
 • zpracování návrhu na vyrovnání
 • zpracování přihlášky pohledávky ve vyrovnání
 • zastupování účastníků v řízení konkursním a ve vyrovnání
 • zpracování žaloby na vyloučení věci z konkursní podstaty
 • zpracování žaloby na zjištění popřené pohledávky
 • právní porady a konzultace ve výše zmíněných oblastech

Občanské právo:

 • sepisování občanskoprávních smluv, dohod a podání
 • převody nemovitostí včetně návrhů na zápisy vkladů do katastru nemovitostí
 • zastupování v dědickém řízení
 • vymáhání pohledávek, včetně návrhů na exekuci
 • ochrana osobnosti
 • ochrana osobních údajů
 • vztahy z nároků na náhradu škody
 • vztahy z nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor
 • sepisování žalob nebo návrhů na vydání rozhodčího nálezu a zastupování v řízení před soudy a v rozhodčím řízení
 • zastupování povinného nebo třetí osoby v řízení o exekuci
 • právní porady a konzultace ve výše zmíněných oblastech

Průmyslová a autorská práva:

 • autorská práva
 • podávání návrhů na registraci ochranné známky
 • podávání návrhů na obnovu ochranné známky
 • problematika ochrany duševního vlastnictví
 • právní porady a konzultace ve výše zmíněných oblastech

Pracovní právo:

 • sepisování pracovněprávních smluv a dohod a jiných pracovních aktů
 • řešení vztahů z pracovních a obdobných poměrů
 • řešení vztahů souvisejících s ukončením pracovněprávního vztahu, včetně neplatného rozvázání pracovního poměru
 • řešení nároků na náhradu škody z pracovněprávních vztahů jak vůči zaměstnavateli, tak vůči pracovníkovi
 • zastupování v řízení před soudy
 • právní porady a konzultace ve výše zmíněných oblastech

Správní právo:

 • pomoc při zpracování a podání návrhů na zahájení správních řízení
 • zastupování účastníků v řízení před správními orgány prvního a druhého stupně
 • podávání žalob proti rozhodnutím správních orgánů a zastupování v řízení před správními soudy
 • zastupování povinného nebo třetí osoby v řízení o exekuci na základě rozhodnutí správního orgánu
 • právní porady a konzultace ve věcech týkajících se správního práva, včetně daňového

Finanční právo:

 • zastupování v řízeních vedených správci daně a v odvolacích řízeních
 • zpracování žalob proti rozhodnutím v daňových věcech
 • zastupování v řízeních před správními soudy
 • právní porady a konzultace týkající se daňového práva a řízení vedených podle zákona o správě daní a poplatků
2009